Elektriciteti dhe magnetizmi

Fizika bashkohore

Forca dhe lëvizja

Gjendjet agregate

Optika

Difraksioni i radio-valëve

Fusha elektromagnetike është formë e veçantë e materies, energjia e së cilës përha [...]

Ligji i Vinit për rrezatim termik

Rrezatimi termik është një proces elektromagnetik që shprehet me emetimin e valëve el [...]

Forca si madhësi vektoriale

Në një trup njëkohësisht mund të veprojnë më shumë forca. Forca që zëvendëson n [...]

Rrjedhja e lëngjeve, ekuacioni i kontin [...]

Për përshkrimin e shumë vetive të njëjta të lëvizjes së lëngjeve dhe gazrave për [...]

Shëmbëllimi te thjerrat

Trupi i tejdukshëm i kufizuar me dy sipërfaqe të lakuara ose një të rrafshët e një [...]