Elektriciteti dhe magnetizmi

Fizika bashkohore

Forca dhe lëvizja

Gjendjet agregate

Optika

Difraksioni i radio-valëve

Fusha elektromagnetike është formë e veçantë e materies, energjia e së cilës përha [...]

Ligji i Vinit për rrezatim termik

Rrezatimi termik është një proces elektromagnetik që shprehet me emetimin e valëve el [...]

Ligjet e Keplerit

Ligji i parë i Keplerit thotë: planetët lëvizin rreth diellit nëpër trajektore elipt [...]

Ekuacioni i përgjithshëm i gjendjes s [...]

Gazi ideal është term që përdoret për të lehtësuar studimin e gazrave. Gazi ideal ( [...]

Shëmbëllimi te pasqyrat sferike

Çdo pjesë e një sipërfaqeje sferike e aftë për të reflektuar rrezet e dritës quhet [...]