Elektriciteti dhe magnetizmi

Fizika bashkohore

Forca dhe lëvizja

Gjendjet agregate

Optika

Induksioni elektromagnetik

Duke ditur se rryma elektrike rreth përcjellësit ku ajo rrjedh krijon fushën magnetike, [...]

Ligji i Vinit për rrezatim termik

Rrezatimi termik është një proces elektromagnetik që shprehet me emetimin e valëve el [...]

Energjia kinetike dhe potenciale

Energjia kinetike është madhësi fizike që shprehë aftësinë e trupit për të kryer [...]

Ekuacioni i përgjithshëm i gjendjes s [...]

Gazi ideal është term që përdoret për të lehtësuar studimin e gazrave. Gazi ideal ( [...]

Shëmbëllimi te thjerrat

Trupi i tejdukshëm i kufizuar me dy sipërfaqe të lakuara ose një të rrafshët e një [...]