Elektriciteti dhe magnetizmi

Fizika bashkohore

Forca dhe lëvizja

Gjendjet agregate

Optika

Gjeneratori i rrymës alternative

Rryma elektrike që në mënyrë periodike e ndryshon intensitetin dhe kahun quhet rrymë [...]

Karakteri relativ i kohës dhe gjatësis [...]

Nëse e matim kohën e rrjedhës së një ngjarje sipas dy sistemeve inercie K dhe K’ [...]

Interferenca e valëve mekanike

Nëse në një mjedis në të njëjtën kohë përhapen dy e më tepër valë që dalin ng [...]

Rrjedhja e lëngjeve, ekuacioni i kontin [...]

Për përshkrimin e shumë vetive të njëjta të lëvizjes së lëngjeve dhe gazrave për [...]

Difraksioni i dritës

Çfarëdo devijim i dritës nga përhapja drejtvizore e saj quhet difraksion. Difraksioni [...]