Kategoria: Forca dhe Levizja

Si ta perdorim:

Duke caktuar parametrat fillestar (masën e trupit, dhe forcën), vëreni rezultatin dhe llojin e lëvizjes se trupit,

Provoni këto tjerat!

Komente

Nxitimi te lëvizja drejtvizore

Çdo ndryshim relativ i pozitës së një trupi në krahasim me pozitën ku ai ndodhet quhet lëvizje. Madhësia fizike që tregon ndryshimin e njëtrajtshëm të shpejtësisë në intervale të njëjta kohe quhet nxitim. Nëse ndryshimi i shpejtësisë është pozitiv kemi lëvizje të nxituar (shpejtuar), e nëse është negativ kemi lëvizje të ngadalësuar. Nëse shqyrtohet nxitimi i një trupi nën ndikimin e ndonjë force kjo shpjegohet me anë të ligjit të dytë të Njutonit që shprehet në formën: